Hoppa till sidans innehåll

Årsmötesprotokoll


WESTGÖTA IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP

Reviderat den 18/3  fbr

 

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2014

 

Tid:                 15 mars kl 10.00 – 12.15

Plats:              Stadshotellet, Skara

Närvarande: 65 personer representerande samtliga 17 medlems-

                         organisationer i WIS.

 

Mötet inleddes med registrering och kaffe varefter Olle Magnusson, ordförande i Skara IHS, hälsade välkommen.

 

§  1   Öppnande mm

Ordförande Roland Gustafsson förklarade efter ovanstående inledning årsmötesförhandlingarna öppnade. När det gällde röstlängd beslöt mötet att anmälningslistan fungerar som sådan.

 

§  2  Val av mötespresidium

Benny Östh, Vänersborg,valdes till ordförande för årsmötet och Tommy Olsson, Borås, till sekreterare.

 

§  3 Val av protokolljusterare/rösträknare

Olle Magnusson, Skara, och Christer Carnegren, Tibro, valdes att justera dagens protokoll samt att vid behov fungera som rösträknare.

 

§  4 Fråga om stadgeenlig kallelse

Tommy Olsson redogjorde för hur kallelse gått ut via nr 1 av tidningen i februari samt via mail och post till medlemsorganisationerna i stadgeenlig tid.

 

Årsmötet beslöt att kallelse skett i enlighet med stadgarna.

 

§  5 Fastställande av föredragningslistan

Årsmötet godkände föreliggande förslag till föredragningslista.

 

§  6 Styrelsens redovisning  av verksamheten och ekonomin 2011

Ordföranden gick igenom årsberättelsen (bilaga 1) rubrik för rubrik och kassören Sture Pettersson redogjorde för bokslutet som visar på ett underskott    beroende dels på ökade kostnader för tidningen, dels jubileumsfirandet. Sture framhöll på intäktssidan hur viktigt bidraget från VIF är samt det positiva resultatet av Helsingsborgsresan.  

 

Årsmötet godkände årsberättelsen och den ekonomiska redovisningen och lade dessa till handlingarna.

 

§  7 Revisorernas berättelse

Revisor Gunnar Gladh föredrog revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2012 (bilaga 3).

 

Årsmötet beslöt att godkänna revisionsberättelsen samt fastställa resultat- och balansräkningarna.

 

§  8 Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslöt i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för verksamheten 2013.

 

§  9 Årsavgift för 2015

Styrelsen föreslog att årsavgiften om 20 kr per medlem i respektive sällskap ska höjas till 30 kr 2015. Bakgrunden är årets resultat enligt nedan §10 och de ökade kostnaderna för tidningen.

 

Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

 

§10 Förslag till verksamhetsplan och budget 2014

Roland Gustafsson föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2014  (bilaga 4). Sture Pettersson redovisade styrelsens budgetförslag för året  

Årsmötet fastställde verksamhetsplanen och budgeten för 2014 enligt styrelsens förslag.

 

§11 Val av ordförande

Valberedningen föreslog omval av Roland Gustafsson, Karlsborg.

 

Årsmötet valde i enlighet med förslaget Roland till ordförande 2014. Beslutet var enhälligt.

 

§12 Val av tre styrelseledamöter

Valberedningen föreslog omval av de avgående styrelseledamöterna Karin Monsén-Karlsson, Trollhättan, och Tommy Olsson, Borås, samt nyval av Bengt-Göran Bäcklund, Lidköping.

 

Årsmötet valde de tre föreslagna till ledamöter i styrelsen för två år.

 

I sammanhanget noterades också att kvarstående ledamöter är Bo Zackrisson, Vadsbo, Sture Pettersson, Falbygden, samt Sven-Åke Mökander, Alingsås.

 

§13 Val av styrelsesuppleant

Valberedningen föreslog  omval av Lars Göran Bengtsson, Vänersborg, och Lennart Lund, Skara, på ett år.

 

Årsmötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

 

§14 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslog omval av Gunnar Gladh, Falbygden, och Rolf Melin, Herrljunga, till revisorer samt av Ingvar Nordin, Mark, och Harry Nilsson, Herrljunga, som revisorssuppleanter.

 

Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag.

 

§15 Val av valberedning

Årsmötet valde om Börje Carlsson, Vadsbo, samt nyvalde Lennart Karlsson, Trollhättan, och Göran Zettergren, Borås, till valberedning. Börje Carlsson utsågs till sammankallande.

 

§16 Motioner och propositioner från styrelsen

Styrelsen har sett över gällande stadgar och föreslog justeringar av paragraferna, 4, 9 och 13 (bilaga 6). De båda senare är av rent formell art medan ändringen av §4 anger att WIS medlemmar är idrottshistoriska sällskap/föreningar, inte enskilda personer.

 

Årsmötet beslöt att fastställa de föreslagna ändringarna enligt styrelsens förslag. Det noterades att ingen var däremot och att villkoret i stadgarna om 2/3 majoritet var uppfyllt.

 

Lennart Karlsson, Trollhättan, har i en personlig motion (bilaga 7) föreslagit att WI ska komma ut med ett femte nummer/år samt att priset därför ska höjas till 30 kr per medlem och år.

 

Redaktionskommittén har berett motionen och förelår att den avslås trots att kommittén håller med Lennart om tidningens betydelse. De ovannämnda ekonomiska förutsättningarna (se §§ 9 och 10) gör att det inte är möjligt f n. Det finns också andra praktiska problem i sammanhanget som gör att kommittén bedömer det som bättre att vid behov öka sidantalet i de fyra nummer vi nu har. Styrelsen har följt kommitténs förslag och yrkar således avslag.

 

Årsmötet beslöt att avslå motionen.

 

§17 Övriga ärenden

Vid övergången till detta ärende lämnade Benny Östh över klubban till Roland Gustafsson som tackade Benny för hans insats.

 

a) VIF/SISU

Carl-Erik Johnsson framförde en hälsning från VIF/SISUs ordförande Sören Karlström som var förhindrade att delta. Carl-Erik framförde också ett förslag om att sällskapen ska hjälpa till att informera om möjligheterna att söka/få VIF:s guldmedalj.

 

b) WI

Göran Axelsson, redaktör för WI, och Leif Svensson, ansvarig utgivare, delade ut ett flygblad med önskemål från redaktionens sida kring insänt material mm.

 

c) Utmärkelser och uppvaktningar

Roland Gustafsson delade enligt sällskapens förslag och gällande stadgar ut standar till Eiler Jansson, Stig Brånfelt och Bo Zackrisson, Vadsbo, Eje Holm, Tidaholm, Christer Carnegren, Tibro samt Börje Weiler, Solveig Sundequist och Nils Larsson , Skövde. Olle Malmborg, Vadsbo samt Irene Lengstrand och Kenneth Olsson, Vårgårda tilldelades diplom.

 

Roland Gustafsson avtackade den avgående styrelsemedlemmen Folke Brinck, Lidköping, och tackade för gott samarbete och en stor arbetsinsats under många år med blommor och korg med diverse godsaker. Roland tackade även Göran Axelsson och Leif Svensson för deras arbete med tidningen och Börje Carlsson som varit ensam valberedning det gångna året med en blomma. 

 

 Vice ordförande Bo Zackrisson framförde att tack till ordförande Roland för hans stora insatser för WIS.

 

§18 Avslutning

Roland Gustafsson tackade deltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet

 

 

Tommy Olsson                                                 Benny Östh

Sekreterare                                                         Mötesordförande

 

Justeras

 

 

Olle Magnusson                                               Christer Carnegren

 

 

 

Efter årsmötesförhandlingarna kåserade skaraprofilen Uno Bohman om Skaras och skaraidrottens historia på ett synnerligen roande och mycket uppskattat sätt. Historien illustrerades och blandades med historier och djärva tankesprång under en mycket trevlig stund. Vem har t ex tidigare sett ett samband mellan antalet församlingar i Skara pastorat och antalet idrottshistoriska sällskap i Västergötland?! 

Uppdaterad: 04 MAJ 2017 20:36 Skribent: Janne Åberg
E-post: This is a mailto link

 

 
Tidigare nr av WI-tidningen

 Sedan 170503

Postadress:
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Roland Gustafsson, Ekenäsvägen 11
546 72 Mölltorp

Kontakt:
Tel: 0706730614
E-post: This is a mailto link...

Se all info